Strona główna » Regulamin
Kategorie
Systemy płatności
  • Credit Agricole Raty

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
SKLEP.ASS.INFO.PL

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez AUTOMATYKA SPAWALNICTWO SERWIS sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (dalej też „Sklep Internetowy” bądź „Sklep”), dostępnym pod adresem: https://sklep.ass.info.pl.

Warunkiem złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym i zawarcia umowy, jest zapoznanie się przez Klienta z treścią niniejszego Regulaminu oraz jego akceptacja.

Właścicielem i administratorem Sklepu Internetowego jest AUTOMATYKA SPAWALNICTWO SERWIS sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (94-103 Łódź) przy ul. Walerego Wróblewskiego 90A, wpisana do Rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000573892, kapitał zakładowy: 20 000,00 złotych, NIP: 727-27-97-306, REGON: 362385784 - zwana też dalej „ASS”, tel.42 636 15 15, fax. 42 636 15 23, adres e-mail: sklep@ass.info.pl.

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
1) Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. 2017r. poz. 459 z późn. zm.);
2) ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. 2017r. poz. 683 z późn. zm.);
3) Klient – osoba korzystająca ze Sklepu Internetowego i dokonująca zakupów w Sklepie Internetowym;
4) Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (definicja konsumenta zawarta jest w  art. 221 Kodeksu cywilnego);
5) umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Konsumentem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie;
6) Materiały - informacje zawarte na stronach internetowych Sklepu, m.in. nazwy i opisy oraz zdjęcia i ilustracje graficzne towarów, oznaczenia producentów towarów;
7) Dzień Roboczy – dzień od poniedziałku do soboty z wyjątkiem dni wolnych od pracy w rozumieniu ustawy z dnia 18 stycznia 1951 roku o dniach wolnych od pracy (tj. Dz.U. 2015r. poz. 90);
8) Regulamin – niniejszy regulamin.

§ 1  Postanowienia ogólne

1. Sklep Internetowy umożliwia dokonywanie zakupów poprzez Internet - za pośrednictwem Sklepu sprzedawane są produkty, znajdujące się w ofercie ASS (dalej zwane „towarem” lub „produktem” lub „rzeczą”).
2. Stroną dokonującą sprzedaży towarów za pośrednictwem Sklepu Internetowego (stroną umów sprzedaży zawieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego - SPRZEDAWCĄ) jest właściciel sklepu: AUTOMATYKA SPAWALNICTWO SERWIS sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (94-103 Łódź) przy ul. Walerego Wróblewskiego 90A, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000573892, kapitał zakładowy: 20 000,00 złotych, NIP: 727-27-97-306, REGON: 362385784 - dalej „ASS”.
3. Klienci mogą się kontaktować z ASS:
pisemnie - pod adresem: 94-103 Łódź, ul. Walerego Wróblewskiego 90A,
telefonicznie - pod numerem telefonu: 42 636 15 15 - w Dni Robocze, w godzinach od 8:00 do 17:00.
za pośrednictwem poczty elektronicznej – na adres e-mail: sklep@ass.info.pl.
4. Klientem Sklepu Internetowego może być wyłącznie osoba pełnoletnia - posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych oraz osoba prawa lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną której właściwe przepisy przyznają zdolność prawną – reprezentowana przez uprawnioną osobę (umocowaną do dokonywania czynności prawnych i zaciągania zobowiązań).
5. Ceny produktów znajdujących się w ofercie Sklepu Internetowego są podane w złotych polskich i zawierają VAT (są cenami brutto). Cena brutto nie obejmuje kosztów przesyłki (w tym w szczególności kosztów transportu), których wysokość jest podana odrębnie na stronach internetowych Sklepu – w zakładce:
Zasady wysyłki.
6. ASS zastrzega sobie prawo zmiany cen produktów prezentowanych na stronach internetowych Sklepu i cen dostawy, wprowadzania zmian w asortymencie Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu, bądź wprowadzania do nich zmian. Zamiany cen nie dotyczą zamówień złożonych przed dokonaniem takiej zmiany.
7. Informacje o towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy oraz ceny, nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego - stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
8. Dla Stron zawieranej umowy sprzedaży, wiążące są informacje dotyczące danego towaru (w szczególności: cena, opis, charakterystyka towaru i jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin, sposób i koszt dostawy, itp.), zamieszczone na stronach internetowych Sklepu w chwili złożenia zamówienia przez Klienta.
9. W celu skorzystania ze Sklepu, Klient powinien we własnym zakresie i na własny koszt zapewnić sobie dostęp do komputera lub innego urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.
10. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem informatycznym, w oparciu o który funkcjonuje Sklep Internetowy:
1) przeglądarka internetowa:
  • Mozilla Firefox w wersji 15 lub nowszej lub
  • Internet Explorer w wersji  9 lub nowszej lub
  • Google Chrome w wersji 12 lub nowszej lub
  • Opera w wersji 9 lub nowszej lub
  • Safari w wersji 4 lub nowszej,
2) minimalna rozdzielczość ekranu 800 x 600,
3) indywidualne konto pocztowe e-mail.
11. ASS kontaktuje się z Klientami (we wszelkich sprawach związanych z zakupami dokonywanymi w Sklepie Internetowym) za pośrednictwem poczty elektronicznej – na adres e-mail wskazany przez Klienta przy składaniu zamówienia albo przypisany do konta Klienta, o którym mowa w § 2 pkt 10 Regulaminu. Dodatkowo, ASS może kontaktować się z Klientem (w celu ustalenia szczegółów realizacji zamówienia) telefonicznie – w przypadku podania przez Klienta numeru telefonu, pozwalającego nawiązać kontakt telefoniczny.

§ 2 Procedura składania i realizacji zamówień

1. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją treści niniejszego Regulaminu.
2. Składanie zamówień w Sklepie Internetowym odbywa się za pośrednictwem witryny internetowej Sklepu – https://sklep.ass.info.pl.
3. Zamówienia mogą być składane w trybie 24 godzin/7 dni w tygodniu, z zastrzeżeniem pozostałych postanowień Regulaminu.
4. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 15:00, w soboty, niedziele oraz w święta (tj. dni wolne w rozumieniu ustawy z dnia 18 stycznia 1951 roku o dniach wolnych od pracy (tj. Dz.U. 2015r. poz. 90)), będą rozpatrywane następnego Dnia Roboczego.
5. Klient składając zamówienie składa ofertę kupna zamawianych produktów, zgodnie z informacją o tych produktach (opisem produktu) i ceną, znajdującą się w momencie ich zamawiania na stronie internetowej Sklepu.
6. W celu złożenia zamówienia za pośrednictwem Sklepu Internetowego należy wejść na stronę https://sklep.ass.info.pl i dokonać wyboru zamawianych towarów, podejmując kolejne czynności zgodnie z wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronach internetowych Sklepu.
7. Wybór zamawianych towarów jest dokonywany przez Klienta poprzez ich dodanie do tzw. „koszyka”. Przed złożeniem zamówienia, Klient umieszcza w wirtualnym koszyku wybrany przez siebie towar, który zamierza nabyć. Wirtualny koszyk jest narzędziem umożliwiającym Klientowi agregację wybranych towarów przed ich zakupem, przeliczanie wartości towarów zgromadzonych w koszyku oraz przeliczanie kosztów dostawy. Podczas wyboru towarów Klient może dowolnie zarządzać zawartością koszyka poprzez dodawanie do koszyka kolejnych towarów lub usuwanie ich z koszyka.
8. Po ostatecznym wyborze towarów przeznaczonych do zakupu, Klient zostaje skierowany do formularza internetowego służącego do składania zamówień w Sklepie. Formularz składania zamówienia jest złożony z formularzy składowych, służących do określenia:
1) danych Klienta (w tym jego danych kontaktowych),
2) sposobu i kosztów dostawy/odbioru zamówionego towaru,
3) adresu dostawy,
4) sposobu dokonania płatności za towar,
    - zgodnie z formularzem zamówienia.
9. Warunkiem złożenia i realizacji zamówienia jest prawidłowe wypełnienie przez Klienta formularza zamówienia udostępnionego na stronach internetowych Sklepu, w tym podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz akceptacja treści niniejszego Regulaminu. Nieprawidłowo wypełnione formularze zamówienia nie będą rozpatrywane. ASS nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe wypełnienie przez Klienta formularza zamówienia bądź podanie przez Klienta błędnych, nieprawdziwych, nieaktualnych lub niepełnych danych. Dane Klienta nie mogą naruszać przepisów aktualnie obowiązującego prawa oraz dóbr osobistych i praw osób trzecich.
10. Każdy Klient może utworzyć własne konto w ramach Sklepu Internetowego (dalej „Konto”).
1) Rejestracja Konta wymaga wypełnienia i zaakceptowania formularza rejestracyjnego udostępnionego na stronach internetowych Sklepu - w tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronach internetowych Sklepu.
2) Warunkiem rejestracji w celu utworzenia Konta jest podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz akceptacja treści niniejszego Regulaminu. Dane Klienta nie mogą naruszać przepisów aktualnie obowiązującego prawa oraz dóbr osobistych i praw osób trzecich.
3) Rejestrując Konto, Klient zobowiązany jest podać hasło, za pomocą którego będzie się logował do Konta – hasło powinno zawierać co najmniej 8 znaków, zawierać małe i wielkie litery oraz cyfry lub znaki specjalne. Klient zobowiązany jest zachować ww. hasło w tajemnicy i nie udostępniać go osobom trzecim. ASS nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Klienta na skutek udostępnienia przez Klienta ww. hasła osobom trzecim.
4) Logowanie do konta odbywa się za pomocą adresu e-mail podanego przy rejestracji oraz powiązanego z tym adresem e-mail hasła, o którym mowa w ppkt. 3 powyżej, na stronach internetowych Sklepu.
5) Dzięki rejestracji Konta, Klient może:
szybciej dokonywać zakupów – z uwagi na brak konieczności każdorazowego wprowadzania danych przy kolejnych zakupach,
podglądać status realizacji zamówień - po zalogowaniu się do Konta, w zakładce: „Moje konto”,
otrzymywać rabaty i kupony promocyjne – w przypadku prowadzenia przez ASS akcji rabatowych/promocyjnych.
ASS nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Klienta w toku rejestracji błędnych, nieprawdziwych, nieaktualnych lub niepełnych danych. Klient przyjmuje do wiadomości, iż jest w każdym czasie uprawniony do aktualizacji swoich danych podanych przy rejestracji Konta, co jest wymagane dla prawidłowej realizacji składanych zamówień.
Rejestracja (utworzenie Konta) nie jest konieczna do dokonywania zakupów za pośrednictwem Sklepu – jeżeli Klient nie chce utworzyć Konta, może pominąć rejestrację Konta, przechodząc od razu do składania zamówienia.
11. Po podaniu przez Klienta Sklepu wszystkich niezbędnych danych, wyboru formy dostawy/odbioru towaru oraz sposobu płatności, zostanie wyświetlone podsumowanie złożonego zamówienia.
12. W trakcie składania zamówienia – do momentu jego zatwierdzenia (przycisk: „zamówienie z obowiązkiem zapłaty”) Klient ma możliwość modyfikacji danych dotyczących jego osoby oraz w zakresie wybranego towaru – w tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronach internetowych Sklepu. Kliknięcie na przycisk „zamówienie z obowiązkiem zapłaty” jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia łączącego się z obowiązkiem zapłaty kwoty wskazanej w podsumowaniu zamówienia.
13. Złożenie zamówienia nie jest równoznaczne z jego przyjęciem przez ASS. Złożenie przez Klienta zamówienia stanowi oświadczenie woli (ofertę) zawarcia z ASS umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
14. ASS weryfikuje, czy zamówienie zostało złożone prawidłowo (zgodnie z postanowieniami Regulaminu). W przypadku stwierdzenia przez ASS, iż zamówienie zostało złożone nieprawidłowo, ASS poinformuje o tym Klienta na podany w zamówieniu adres e-mail.
15. W razie stwierdzenia prawidłowości zamówienia, ASS przesyła na podany przez Klienta w zamówieniu adres e-mail oświadczenie o przyjęciu bądź odmowie przyjęcia zamówienia do realizacji. Umowę poczytuje się za zawartą z chwilą złożenia przez ASS oświadczenia o przyjęciu zamówienia do realizacji, zgodnie z postanowieniem zdanie powyżej. W przypadku przyjęcia zamówienia, ASS – razem z oświadczeniem o przyjęciu zamówienia, przesyła Klientowi będącemu Konsumentem potwierdzenie zawarcia umowy na odległość.
16. ASS ma prawo odmówić przyjęcia zamówienia w razie gdy jego realizacja jest niemożliwa lub niezgodna z Regulaminem oraz w przypadkach prawem dopuszczonych, w tym w szczególności w razie uzasadnionych wątpliwości, co do prawdziwości danych podanych przez Klienta przy składaniu zamówienia. O odmowie przyjęcia zamówienia do realizacji, ASS zobowiązuje się poinformować Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej – na adres e-mail podany w zamówieniu, w terminie 3 Dni Roboczych od dnia złożenia zamówienia.
17. Podany przez Klienta – przy rejestracji Konta lub składania zamówienia, adres e-mail i numer telefonu, mogą zostać wykorzystane przy realizacji składanych zamówień – zgodnie z § 1 pkt 11 Regulaminu.
18. Umowa sprzedaży zawierana za pośrednictwem Sklepu Internetowego zawierana jest w języku polskim i podlega prawu polskiemu. Niniejszy Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem.

§ 3 Dostawa

1. Dostawa towarów zamówionych za pośrednictwem Sklepu Internetowego ograniczona jest do obszaru Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Termin relacji zamówienia (termin dostawy) wynosi do 60 Dni Roboczych, licząc od dnia zawarcia umowy zgodnie z postanowieniem § 2 pkt 15 Regulaminu; w przypadku wyboru przez Klienta formy płatności innej niż za pobraniem lub gotówką, termin realizacji zamówienia wydłuża się o okres pomiędzy zawarciem umowy zgodnie z postanowieniem § 2 pkt 15 Regulaminu a datą zaksięgowania zapłaty na rachunku bankowym ASS. Wyjątek stanowić mogą zamówienia na produkty aktualnie niedostępne (zgodnie z informacją zamieszczoną na stronie internetowej Sklepu) – w tym przypadku termin realizacji zamówienia (termin dostawy) wynosi do 90 Dni Roboczych (w takiej sytuacji – o ile będzie to możliwe - ASS poinformuje Klienta na podany w zamówieniu adres e-mail o przewidywanym terminie dostawy nie dłuższym niż 90 Dni Roboczych).
3. Dostawa/odbiór towaru odbywa się w sposób wybrany przez Klienta przy składaniu zamówienia:
przesyłką kurierską (na adres dostawy wskazany przez Klienta podczas składania zamówienia albo adres dostawy przypisany do Konta Klienta – jeżeli Klient nie zmienił adresu dostawy podczas składania zamówienia) lub
osobiście - w siedzibie ASS - gdy taki sposób odbioru towaru został wybrany przez Klienta podczas składania zamówienia.
4. Koszty dostawy towaru ponosi Klient stosownie do wybranego sposobu dostawy towaru oraz sposobu płatności.
5. Koszty dostawy określa cennik firmy kurierskiej za pośrednictwem której ASS dostarcza zamówiony towar – koszty te podane są w
cenniku dostawy oraz przy poszczególnych sposobach dostawy i płatności w formularzu zamówienia (tak aby Klient dokonując wyboru sposobu dostawy i płatności miał świadomość wysokości kosztów dostawy).
6. W wyjątkowych sytuacjach, gdy wynika to wprost z treści oświadczenia ASS zawartego na stronach internetowych Sklepu, Klient może być zwolniony z ponoszenia kosztów dostawy zamówionego towaru.
7. Odbiór przesyłki od firmy kurierskiej bądź odbiór towaru w siedzibie ASS musi być potwierdzony pisemnym pokwitowaniem odbioru.
8. Wszelkie ryzyka związane z posiadaniem i użytkowaniem towaru, a w szczególności ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru, przechodzą na Klienta – w przypadku Klienta będącego Konsumentem – z chwilą wydania towaru Klientowi. W przypadku gdy rzecz ma być przesłana Klientowi – Konsumentowi, a wyboru przewoźnika dokonuje Klient (przy braku jakiegokolwiek wpływu ASS na wybór przewoźnika), za wydanie towaru Klientowi uznaje się jego powierzenie przez ASS przewoźnikowi wybranemu przez Klienta.
9. Wszelkie ryzyka związane z posiadaniem i użytkowaniem towaru, a w szczególności ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru, przechodzą na Klienta – w przypadku Klienta niebędącego Konsumentem – z chwilą wydania towaru Klientowi, przy czym – w przypadku dostawy towaru za pośrednictwem firmy kurierskiej, za chwilę wydania towaru uznaje się chwilę, w której ASS powierzył towar firmie kurierskiej (przewoźnikowi) w celu jego dostarczenia Klientowi.
10. Wraz z towarem wydawane są pisemne potwierdzenia zawarcia umowy na odległość (w przypadku umów zawieranych z Klientami będącymi Konsumentami) oraz faktura VAT albo paragon fiskalny. W przypadku braku któregokolwiek z tych dokumentów należy zgłosić ten fakt w celu uzupełnienia braków.
11. Klient – w przypadku dostawy towaru kurierem, ma obowiązek dokładnie sprawdzić przesyłkę w obecności kuriera oraz – w przypadku stwierdzenia uszkodzeń lub braków przesyłki sporządzić z kurierem dostarczającym przesyłkę protokół obejmujący opis uszkodzeń lub braków ilościowych.
12. ASS nie odpowiada za niedostarczenie towaru z przyczyn leżących po stronie Klienta – np. wskutek wskazania nieprawidłowego adresu dostawy.

§ 4 Zapłata ceny

1. Płatność za realizację zamówienia następuje w jeden z poniższych sposobów:
1) gotówką - przy odbiorze towaru w siedzibie ASS,
2) gotówką (za pobraniem) - przy odbiorze towaru od kuriera;
3) przelewem na rachunek bankowy ASS w Banku: Santander Bank Polska S.A. o numerze 03 1090 2590 0000 0001 4262 7094 – w terminie 3 dni od dnia zawarcia umowy zgodnie z § 2 pkt 15 Regulaminu (tj. od dnia złożenia przez ASS oświadczenia o przyjęciu zamówienia do realizacji);
4) za pośrednictwem narzędzi płatniczych udostępnianych w Sklepie Internetowym (o ile takowe są udostępnione) – możliwość dokonania płatności zostaje wówczas udostępniona po przyjęciu przez ASS  zamówienia do realizacji (zgodnie z § 2 pkt 15 Regulaminu), o ile taką płatność wcześniej wybrał Klient.
5) płatność ratalna CA Raty banku Credit Agricole

2. W przypadku gdy Klient dokonuje płatności przelewem (pkt 1 ppkt 3 powyżej), Klient ponosi we własnym zakresie koszty przelewu - zgodnie z taryfą opłat Banku/instytucji finansowej, z którego/ej korzysta Klient.
3. Klient dokonuje zakupu towaru według cen oraz wysokości kosztów dostawy obowiązujących w chwili złożenia zamówienia. Wysokość kosztów dostawy uzależniona jest m.in. od sposobu dostawy wybranego przez Klienta.

§ 5 Odstąpienie od umowy przez Klienta będącego Konsumentem

I. Prawo odstąpienia od umowy
1. Klient będący Konsumentem, ma prawo odstąpić od umowy na odległość zawartej za pośrednictwem Sklepu Internetowego, w terminie 14 dni, bez podania jakiejkolwiek przyczyny – zgodnie z przepisami art. 27 – 38 ustawy o prawach konsumenta.
2. Termin do odstąpienia od umowy upływa po 14 dniach (z upływem 14 dnia) od dnia w którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie rzeczy.
3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować ASS [AUTOMATYKA SPAWALNICTWO SERWIS sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (94-103 Łódź) przy ul. Walerego Wróblewskiego 90A, wpisaną do Rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000573892, kapitał zakładowy: 20 000,00 złotych, NIP: 727-27-97-306, REGON: 362385784 - zwana też dalej „ASS”, tel. 42 6361515, fax. 42 6361523, adres e-mail: sklep@ass.info.pl o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy zawartej za pośrednictwem Sklepu Internetowego, w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą na ww. adres, faks na ww. numer lub oświadczenie przesłane pocztą elektroniczną na ww. adres e-mail).
4. W celu odstąpienia od umowy Klient może  skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy dostępnego do pobrania pod linkiem „https://sklep.ass.info.pl/wzor-odstapienia-od-umowy-pm-23.html”, jednak nie jest to obowiązkowe.
5. W przypadku przesłania przez Klienta oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną, ASS niezwłocznie prześle Klientowi potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (pocztą elektroniczną).
6. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
II. Skutki odstąpienia od umowy
1. W przypadku odstąpienia od umowy na odległość zawartej za pośrednictwem Sklepu Internetowego, ASS zwróci Klientowi wszystkie otrzymane od Klienta płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez ASS), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym ASS został poinformowany o decyzji Klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy zawartej za pośrednictwem Sklepu Internetowego. Zwrotu płatności ASS dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Klient nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem. ASS może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy z powrotem lub do czasu dostarczenia ASS przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
2. W przypadku gdy Klient przed skorzystaniem z prawa odstąpienia od umowy otrzymał już zakupioną rzecz:
1) Klient zobowiązany jest odesłać lub przekazać rzecz ASS (na adres: AUTOMATYKA SPAWALNICTWO SERWIS sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (94-103 Łódź),
ul. Wróblewskiego 90A) niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Klient poinformował ASS o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle ASS rzecz przed jego upływem.
2) Klient zobowiązany jest ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towaru. Wysokość tych kosztów – w przypadku rzeczy, które ze względu na swój charakter nie będą mogły zostać w zwykły sposób odesłane pocztą (np.: urządzenia spawalnicze, urządzenia pneumatyczne, drut spawalniczy, chemia spawalnicza, osprzęt gazowy) - szacowana jest maksymalnie na kwotę ok. 400 złotych..
3) Klient odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
3. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego, umowę uważa się za niezawartą.

III. Brak prawa odstąpienia od umowy
Zgodnie z art. 38 ustawy o prawach konsumenta, prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi – Konsumentowi, w odniesieniu do umów:
1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
5) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
6) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
8) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
11) zawartej w drodze aukcji publicznej;
12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

§ 6 Reklamacje

1. ASS zobowiązany jest do dostarczania Klientom – Konsumentom rzeczy (towarów) wolnych od wad fizycznych i prawnych, z wyłączeniem wad wyraźnie wskazanych w ofercie sprzedaży.
2. ASS jako sprzedawca odpowiada wobec Klientów – Konsumentów z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne towaru (ogólnie dalej też „wady towaru”) - zgodnie z art. 556 – 576 Kodeksu cywilnego (z zastrzeżeniem postanowienia pkt 4 poniżej).
3. W przypadku Klientów niebędących Konsumentami, odpowiedzialność ASS z tytułu rękojmi jest wyłączona.
4. Gdy przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana, ASS odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem 1 roku od dnia wydania rzeczy używanej Klientowi - Konsumentowi.
5. Reklamacje wynikające z tytułu wad towaru, należy składać w formie pisemnej na adres siedziby ASS (94-103 Łódź, ul. Walerego Wróblewskiego 90A) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: sklep@ass.info.pl, przesyłając jednocześnie reklamowany towar na adres siedziby ASS. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko lub nazwę, adres zamieszkania lub siedziby, adres do korespondencji (jeżeli jest inny niż adres zamieszkania/siedziby), datę zawarcia umowy, opisać stwierdzoną wadę oraz wskazać rodzaj żądania. Zgłoszona wada podlega weryfikacji przez ASS.
6. Do reklamowanego towaru należy dołączyć dowód zakupu - w przypadku jego braku, ASS dopuszcza złożenie reklamacji przez Klienta - Konsumenta, o ile zostanie potwierdzony zakup towaru w Sklepie Internetowym.
7. Reklamowany towar, który Klient przesyła do ASS zgodnie z pkt 5 powyżej, winien być zapakowany w sposób chroniący przed uszkodzeniami.
8. ASS zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji złożonej przez Klienta – Konsumenta, w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji.
9. Koszty związane z postępowaniem reklamacyjnym ponosi ASS. W przypadku poniesienia przez Klienta – Konsumenta kosztów przesłania reklamowanego towaru do ASS lub kosztów odesłania towaru z powrotem do Klienta (po rozpatrzeniu reklamacji), koszty te zostaną zwrócone Klientowi - przelewem na wskazany przez Klienta – Konsumenta rachunek bankowy lub w inny sposób wskazany przez Klienta – Konsumenta (gotówka – na miejscu w siedzibie ASS; przekaz).
10. Różnice wynikające z indywidualnych ustawień lub wad komputera lub innego urządzenia końcowego Klienta (kolor, proporcje, itp.) nie mogą stanowić podstawy reklamacji zamówionego towaru.

§ 7 Gwarancja

1. ASS nie udziela i w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności z tytułu gwarancji towarów sprzedawanych za pośrednictwem Sklepu Internetowego, z wyjątkiem towarów w przypadku których na stronach internetowych Sklepu (przy opisie danego towaru) wyraźnie wskazano, iż ASS udziela gwarancji na dany towar. W przypadku gdy ASS udziela gwarancji na dany towar, informacje o istnieniu i treści gwarancji zawarte są na stronach internetowych Sklepu (przy opisie danego towaru – w zakładce „Gwarancja produktów”).  W takim wypadku wraz z towarem Klientowi zostanie wydany przez ASS dokument gwarancyjny; w przypadku reklamacji składanych w ramach gwarancji, Klient zobowiązany jest postępować zgodnie z dokumentem gwarancyjnym.
2. W przypadku gdy producent (importer lub inny podmiot) towarów sprzedawanych za pośrednictwem Sklepu Internetowego udziela gwarancji na te towary, informacje o istnieniu i treści gwarancji zawarte są na stronach internetowych Sklepu (przy opisie danego towaru – w zakładce „Gwarancja produktów”).  W takim wypadku wraz z towarem Klientowi zostanie wydany przez ASS dokument gwarancyjny. Wyłączną odpowiedzialność z tytułu gwarancji, na zasadach określonych w dokumencie gwarancyjnym, ponosi jednak wówczas podmiot wskazany w dokumencie gwarancji jako gwarant (producent/importer, inny podmiot, który udzielił gwarancji). W przypadku reklamacji składanych w ramach gwarancji, Klient zobowiązany jest postępować zgodnie z dokumentem gwarancyjnym.
3. W przypadku towarów których ASS nie jest gwarantem (towarów, na które ASS nie udziela gwarancji zgodnie z pkt. 1 powyżej), które są objęte gwarancją producenta (importera lub innego podmiotu) zgodnie z pkt. 2 powyżej, ASS nie ponosi żadnej odpowiedzialności za warunki gwarancji ustalone przez gwaranta, jak również nie ponosi odpowiedzialności za niezachowanie przez gwaranta warunków przewidzianych dla udzielenia gwarancji w Kodeksie cywilnym.
4. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Klienta – Konsumenta wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

§ 8 Usługi posprzedażowe

1. ASS przewiduje świadczenie następujących - odpłatnych - usług posprzedażowych w odniesieniu do towarów sprzedawanych za pośrednictwem Sklepu Internetowego:
1) odpłatne usługi serwisowe obejmujące naprawę i konserwację towarów w zakresie wad nieobjętych rękojmią i gwarancją (jeżeli na dany towar została udzielona gwarancja).
2) sprzedaż dodatkowego wyposażenia, akcesoriów i części zamiennych - w odniesieniu do części towarów sprzedawanych za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
2. Usługi, o których mowa w pkt. 1 ppkt. 1 powyżej świadczone są w siedzibie ASS (94-103 Łódź, ul. Wróblewskiego 90A), za wynagrodzeniem zgodnym z aktualnym cennikiem ASS. Koszty dostarczenia towaru do siedziby ASS (w celu wykonania ww. usług) oraz odbioru towaru z siedziby ASS, ponosi Klient, który dokonuje także wyboru sposobu dostarczenia/odbioru towaru. W przypadku gdy wykonanie usług, o których mowa w pkt. 1 ppkt. 1 powyżej jest niemożliwe lub niecelowe, Klient ponosi koszty diagnozy towaru – zgodnie z aktualnym cennikiem ASS. Przed zleceniem usług, o których mowa w pkt. 1 ppkt. 1 powyżej, Klient winien zapoznać się z aktualnym cennikiem ASS – informację w tym zakresie Klient może uzyskać w siedzibie ASS lub za pośrednictwem poczty elektronicznej (pod adresem e-mail: sklep@ass.info.pl).
3. Sprzedaż dodatkowego wyposażenia, akcesoriów i części zamiennych, prowadzona jest w ramach Sklepu Internetowego - na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie oraz stacjonarnie w siedzibie ASS (94-103 Łódź, ul. Wróblewskiego 90A), po cenach obowiązujących w dacie zakupu ww. wyposażenia, akcesoriów i części zamiennych.
4. Wyposażenie, akcesoria i części zamienne nie są dostępne dla wszystkich towarów sprzedawanych przez ASS za pośrednictwem Sklepu Internetowego; asortyment wyposażenia, akcesoriów i części zamiennych, o których mowa w pkt. 1 ppkt. 2 powyżej, jest uzależniony od aktualnej oferty ASS. ASS nie gwarantuje stałej dostępności ww. wyposażenia, akcesoriów i części zamiennych, jak również dostępności wszystkich ww. elementów.
 
§ 9 Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

1. ASS podejmuje wszelkie działania w  celu zapewnienia poprawnego funkcjonowania Sklepu Internetowego, w takim zakresie w jakim wynika to z aktualnego stanu wiedzy technicznej oraz zobowiązuje się w miarę możliwości usuwać wszelkie nieprawidłowości zgłaszane przez Klientów.
2. Klient jest uprawniony do powiadomienia ASS o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Sklepu.
3. Jakiekolwiek zastrzeżenia i uwagi dotyczące funkcjonowania Sklepu Internetowego, należy zgłaszać:
1) na piśmie na adres: AUTOMATYKA SPAWALNICTWO SERWIS sp. z o.o. z siedzibą
w Łodzi (94-103 Łódź), ul. Wróblewskiego 90A  lub
2) pocztą elektroniczną na adres e-mail: sklep@ass.info.pl lub
3) telefonicznie pod numerem: 42 6361515.
4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko lub nazwę, adres zamieszkania lub siedziby, adres do korespondencji (jeżeli jest inny niż adres zamieszkania/siedziby) rodzaj i datę nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu Internetowego.
5. ASS nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody będące konsekwencją niemożności korzystania ze Sklepu Internetowego przez Klienta, a w szczególności za szkody poniesione przez Klienta, a wynikające z niedostosowania się do wskazanych
w § 1 Regulaminu wymogów technicznych, niezbędnych do korzystania ze Sklepu Internetowego lub poniesione w wyniku przerw w dostępie Klienta do Internetu.
6. ASS zastrzega sobie prawo do przerw w dostępie do Sklepu spowodowanych jego serwisem technicznym, pracami konserwacyjnymi lub pracami nad polepszeniem funkcjonalności Sklepu. Jednocześnie ASS zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, by wspomniane przerwy trwały jak najkrócej.
7. ASS nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w korzystaniu ze Sklepu Internetowego zaistniałe z przyczyn technicznych (konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu, itp.) lub innych od niego niezależnych, w tym wynikające z siły wyższej.
8. ASS zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej złożenia, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym czasie Klienta o przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji.  

§ 10 Prawa autorskie

1. Wszelkie treści zamieszczone na stronach internetowych Sklepu chronione są prawami autorskimi oraz prawami własności przemysłowej przysługującymi ASS albo podmiotom z nim współpracującym.
2. Wykorzystywanie przez Klienta nazwy i znaków towarowych ASS, logo Sklepu, Materiałów oraz innych niż Materiały składników Sklepu (w tym elementów graficznych Sklepu oraz układu i kompozycji Sklepu – tzw. layout) jest zabronione za wyjątkiem sytuacji wyraźnie wskazanych w Regulaminie lub gdy korzystanie ze wskazanych w niniejszym punkcie przedmiotów praw autorskich oraz przedmiotów własności przemysłowej jest możliwe na podstawie wyraźnej pisemnej (pod rygorem nieważności) zgody ASS lub uprawnionych podmiotów trzecich (w tym producentów lub dystrybutorów towarów). Zabronione jest podejmowanie przez Klienta jakichkolwiek działań zmierzających do odtworzenia Sklepu, w tym w szczególności na stronach internetowych i w domenach internetowych powiązanych z Klientem.
3. Działania sprzeczne z postanowieniem pkt. 2 powyżej stanowią istotne naruszenie Regulaminu, jak również mogą łamać obowiązujące regulacje prawne, w szczególności dotyczące ochrony praw autorskich, praw własności przemysłowej oraz naruszać prawa osób trzecich.

§ 11 Inne obowiązki Klienta związane z korzystaniem ze Sklepu Internetowego

1. Klient zobowiązany jest do:
1) korzystania ze Sklepu Internetowego zgodnie z niniejszym Regulaminem oraz przepisami powszechnie obowiązującego prawa;
2) niedostarczania treści o charakterze bezprawnym [np. naruszających  przepisy powszechnie obowiązującego prawa, zasady współżycia społecznego, prawa osób trzecich (w tym prawa autorskie i prawa własności intelektualnej)];
3) korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób niezakłócający jego funkcjonowania - w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń oraz nieingerowania w funkcjonowanie Sklepu;
4) korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych Klientów;
5) nierozsyłania i nieumieszczania na stronach internetowych Sklepu niezamówionej informacji handlowej (spamu), reklam, itp.
2. Działania sprzeczne z postanowieniem pkt 1 powyżej, stanowią istotne naruszenie Regulaminu. Dodatkowo mogą one łamać obowiązujące regulacje prawne oraz naruszać prawa osób trzecich.
3. ASS może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, w tym m.in. usunąć Konto Klienta, ze skutkiem natychmiastowym w przypadku istotnego naruszenia przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu, w tym w szczególności:
1) naruszenia obowiązków określonych w § 10 oraz § 11 pkt 1 Regulaminu;
2) podania przez Klienta w trakcie rejestracji bądź składania zamówienia danych niezgodnych z prawdą lub naruszających prawa osób trzecich;
3) dopuszczenia się za pośrednictwem Sklepu Internetowego (stron internetowych Sklepu) przestępstwa lub naruszenia dóbr osobistych osób trzecich.
4. Osoba której Konto Klienta zostało usunięte zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu nie może dokonać  ponownej rejestracji bez uprzedniej zgody ASS.


§ 12 Polityka dotycząca plików "cookies"

1. Sklep nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
2. Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Sklepu. Pliki cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
3. Pliki cookies w szczególności wykorzystywane są w celu:
1) dostosowania zawartości stron internetowych Sklepu do preferencji Klienta oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Klienta i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
2) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Klienci korzystają ze Sklepu.
4. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Klienta.
5. Klient może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do urządzenia Klienta. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Klient może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o każdorazowym zamieszczeniu plików cookies na urządzeniu Klienta. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
6. Pliki cookies zamieszczane są w urządzeniu końcowym Klienta i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących ze ASS reklamodawców oraz partnerów.
7. Klient może w każdej chwili usunąć pliki cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
8. Ograniczenie stosowania plików cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Sklepu.

§ 13 Bezpieczeństwo

1. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów  i danych przekazywanych w związku z działalnością Sklepu Internetowego, uwzględniając charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie i wadze zagrożenia, ASS stosuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych przesyłanych w Internecie niezbędne dla zapewnienia przestrzegania zasad przetwarzania danych osobowych wynikających z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych lub RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1).. Działania, te nie wyłączają jednak  ryzyka obejścia stosowanych zabezpieczeń przez osoby niepowołane i/lub przechwycenia danych osobowych Klienta podczas ich transmisji za pośrednictwem Internetu lub innej formy kontaktu.

2. Strony internetowe Sklepu zawierają odnośniki/linki do innych serwisów/witryn internetowych znajdujących się poza kontrolą ASS - ASS nie ponosi odpowiedzialności za zawartość tychże serwisów/witryn, ani za stopień ochrony prywatności realizowany przez ich administratorów. Podejmując decyzję o przejściu na takie strony (co powinno nastąpić po uprzednim zapoznaniu się z polityką prywatności realizowaną przez administratorów ww. serwisów/witryn), Klient czyni to na własną odpowiedzialność.

§ 14 Dane osobowe

1. Klient akceptując Regulamin i przekazując ASS (m.in. w związku z rejestracją Klienta lub składanym zamówieniem) jakiekolwiek dane osobowe, wyraża zgodę – zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych lub RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1), na przetwarzanie przekazanych danych osobowych, tj. m.in. ich zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie, itp., przez ASS - w zakresie i w celu niezbędnym do realizacji zamówienia oraz umowy sprzedaży zawieranej przez ASS i Klienta.

2. Jeżeli Klient wyrazi na to zgodę, jego dane osobowe mogą być przetwarzane także w celach marketingowych (m.in. informowanie o produktach i promocjach oferowanych przez ASS, przesyłanie newsletteru zawierającego informacje o aktualnych promocjach, rabatach i nowościach w Sklepie Internetowym). Zgoda na otrzymywanie newsletteru może być przez Klienta wyrażona m.in. poprzez potwierdzenie linka (kliknięcie na link) przesłanego przez ASS na adres e-mail uprzednio podany przez Klienta.

3. Zgodnie z art. 4 pkt. 1 RODO, za dane osobowe uważa się wszelkie  informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej;

4. Administratorem danych osobowych, o których mowa w pkt. 1 jest AUTOMATYKA SPAWALNICTWO SERWIS sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (94-103 Łódź) przy ul. Walerego Wróblewskiego 90A, wpisana do Rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000573892, kapitał zakładowy: 20 000,00 złotych, NIP: 727-27-97-306, REGON: 362385784, tel. 42 636 15 15, fax. 42 636 15 23, adres e-mail: sklep@ass.info.pl.

5. Dane osobowe klientów przetwarzane będą w celu i w zakresie niezbędnym do realizacji zamówień składanych za pomocą sklepu internetowego umieszczonego na stronie internetowej administratora danych tj.: www.sklep.ass.info.pl. oraz obsługi procesu posprzedażowego w tym w szczególności rozpatrzenia ewentualnych reklamacji, a także do świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie prowadzenia konta osoby korzystającej ze Sklepu internetowego. Podstawą prawną przetwarzana Pana/Pani danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. (a) RODO.

6. Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit (a) RODO  podanie danych jest dobrowolne, a ich nie podanie uniemożliwia realizację zamówień składanych za pomocą sklepu internetowego.

7. Dane osobowe Klientów nie są udostępniane innym podmiotom dla celów marketingowych oraz nie będą przekazywane do państwa trzeciego. Podane przez Klienta dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom takim jak podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu administratora danych oraz inne podmioty uczestniczące w procesie organizacji działalności gospodarczej administratora jak banki oraz firmy kurierskie, operatorzy pocztowi, ZUS, US oraz innym podmiotom uprawnionym na zasadach określonych przepisami prawa;

8. Dane osobowe Klientów będą przechowywane przez czas niezbędny do realizacji zamówień składanych za pomocą sklepu internetowego umieszczonego na stronie internetowej administratora danych tj.: www.sklep.ass.info.pl. , nie dłużej jednak niż do czasu cofnięcia Panią/Pana zgody na ich przetwarzanie przez administratora danych.

9. Dane osobowe Klientów nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym również w formie profilowania.

10. Klientowi, który podał swoje dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

11. Klientowi, który podał swoje dane osobowe przysługuje prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.

§ 15 Rozstrzyganie sporów

1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych między ASS, a Klientem będącym Konsumentem, należy do polskich sądów powszechnych właściwych, według przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
2. W przypadku sporów między Klientem będącym Konsumentem a ASS, związanych z obsługą reklamacji towaru, Klient ma także możliwość skorzystania m.in. z następujących pozasądowych metod rozwiązywania sporów – zgodnie z przepisami ustawy z dnia
23 września 2016 roku o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz.U. 2016r. poz. 1823):
1) Klient będący Konsumentem – zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 roku o Inspekcji Handlowej (t.j. Dz.U. 2017r. poz. 1063 z późn. zm.) – uprawniony jest do zwrócenia się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej, z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporu między Klientem a ASS (informacje na temat zasad i trybu postępowania prowadzonego przez Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej dostępne są m.in. w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej).
2) Klient będący Konsumentem jest także uprawniony do zwrócenia się z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu przez stałe sądy polubowne działające przy Wojewódzkich Inspektorach Inspekcji Handlowej (zarówno w miastach będących stolicami  województw, jak również w ośrodkach zamiejscowych) – o których mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 roku o Inspekcji Handlowej (t.j. Dz.U. 2016r. poz. 1063 z późn. zm.). Regulamin organizacji i działania stałych sądów polubownych określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 lipca 2017 roku w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych sądów polubownych przy wojewódzkich inspektorach inspekcji handlowej (Dz.U. 2017r., Nr 113, poz. 1356).
3. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur pozasądowego rozwiązywania sporów, znajdują się m.in. na stronach internetowych Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: www.uokik.gov.pl.
4. Lista i dane teleadresowe Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz stałych sądów polubownych działających przy Wojewódzkich Inspektorach Inspekcji Handlowej dostępne są m.in. na stronach internetowych Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: www.uokik.gov.pl.
5. Postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów (zarówno przed Wojewódzkim Inspektorem Inspekcji Handlowej, jak i stałym sądem polubownym przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej) mają charakter dobrowolny i wymagają zgody zarówno Klienta – Konsumenta, jak i ASS. ASS informuje Klienta – Konsumenta, iż ww. informacja o możliwości skorzystania przez Klienta z pozasądowych metod rozwiązywania sporów, nie jest równoznaczna z udzieleniem przez ASS zgody na udział w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów – taka zgoda może być udzielona przez ASS w formie pisemnej (pod rygorem nieważności), dopiero w przypadku zaistnienia sporu. W przypadku nie wyrażenia przez ASS zgody na udział w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporu, Klient – Konsument ma możliwość dochodzenia swoich roszczeń przed właściwym sądem powszechnym – zgodnie z pkt. 1 powyżej.
6. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych między ASS, a Klientem niebędącym Konsumentem, należy do polskich sądów powszechnych, właściwych miejscowo dla siedziby ASS.

§ 16 Postanowienia końcowe

1. ASS zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu Sklepu Internetowego w każdym czasie – każda zmiana regulaminu będzie wyraźnie zasygnalizowana na stronie głównej Sklepu: https://sklep.ass.info.pl. Zamówienia, złożone przed datą ogłoszenia zmian niniejszego Regulaminu są realizowane zgodnie z postanowieniami Regulaminu obowiązującymi w dniu złożenia zamówienia przez Klienta.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem obowiązują przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy o prawach konsumenta, ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. 2017r. poz. 1219), ustawy z dnia z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. 2016r. poz. 922 z późn. zm.) oraz inne przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
3. Niniejszy Regulamin Sklepu Internetowego nie ogranicza praw Klientów – Konsumentów wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów ustawy o prawach konsumenta, przepisów Kodeksu cywilnego oraz innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
4. Treść regulaminu może być przez Klienta w każdym czasie bezpłatnie pozyskana, odtworzona i utrwalona.
5. Zabronione jest kopiowanie i wykorzystywanie niniejszego Regulaminu w celach związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą.

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)


 
__________________, dnia ___________________ roku
(miejscowość i data)

___________________________________
(imię i nazwisko konsumenta)

___________________________________
(adres konsumenta)


 
AUTOMATYKA SPAWALNICTWO SERWIS sp. z o.o. 94-103 Łódź, ul. Walerego Wróblewskiego 90A
fax: 42 6361523
adres e-mail: sklep@ass.info.pl
 
OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY    Ja/My niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym(*) odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy: ____________________________________
 
    Data odbioru towaru: ________________________________________ 
                        ______________________________________
                                podpis konsumenta(-ów)
                        (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
(*) Niepotrzebne skreślić
Przejdź do strony głównej
Niniejsza Polityka Prywatności jest zgodna z przepisami wynikającymi z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w skrócie RODO. Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu